اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۷۸۶

معرفی اعضا  هیات علمی  مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی  به ترتیب حروف الفبا

 


  خانم دکتر سپیده اربابی

آقای دکتر سهیل اسکندری 
آقای بهروز اکبری  آدرگانی

خانم دکتر زهرا پیراوی ونک

آقای دکتر افشین جعفرپور

خانم دکتر زهرا جعفری آذر

آقای دکتر مجید جوانمرد

خانم دکتر منیر حاتمی

آقای دکتر شهریار دبیریان

آقای دکتر  مهدی رجبی

آقای دکتر یوسف رمضان 
 خانم مهندس پریسا زیارتی

آقای دکتر مصطفی سلطانی

خانم دکتر مریم سلامی

آقای دکتر محمدرضا سنجابی

خانم دکتر غزل لبیکی

خانم دکتر مریم مصلحی شاد

خانم دکتر منصوره  سادات موجانی

خانم دکتر سیده زهرا موسوی

آقای دکتر سعید میردامادی      
آقای دکتر فرشاد هاشمیان

آقای دکتر مسعود هماپور