مطالب مرتبط با کلید واژه " شورای پژوهشی "


اعضای شورای پژوهشی

معرفی اعضا شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی آقای دکتر سعید میردامادی      میکروبیولوژی پزشکی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی       ااستاد پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   آقای دکتر محمدرضا سنجابی   تخصص ژنتیک دانشیار و عضو هیات علمی، سازمان ...